Select Page

Carinski status blaga pomeni, da gre za skupnostno ali neskupnostno blago. »Skupnostno blago« pomeni blago, ki je (Carinska uprava RS, 2012):

• v celoti pridobljeno na carinskem območju Skupnosti pod pogoji iz člena 23 carinskega zakonika in ne vsebuje blaga, uvoženega iz držav ali iz območij, ki niso del carinskega območja Skupnosti,

• uvoženo iz držav ali iz ozemelj, ki niso del carinskega območja Skupnosti, in je sproščeno v prost promet v Skupnosti,

• pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Skupnosti ali izključno iz blaga, navedenega v drugi alineji, ali iz blaga, navedenega v prvi in drugi alineji.

»Neskupnostno blago« pomeni vse blago, ki:

• ni v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Skupnosti,

• je bilo uvoženo iz držav ali iz območij, ki niso del carinskega območja Skupnosti in ki ni bilo sproščeno v prost promet.

Carinska uprava RS (2012) na svojem spletnem portalu razlaga:

»Skupnostno blago izgubi svoj status, kadar dejansko zapusti carinsko območje Skupnosti (kar pa ne vpliva na člena 163 in 164 carinskega zakonika, ki omogočata gibanje skupnostnega blaga od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti, ne da bi pri prečkanju ozemlja tretje države spremenilo svoj carinski status) ali če je tako določeno s predpisi.«