Select Page

DOLOČILA O PROSTEM PRETOKU BLAGA

Prost pretok blaga, ki predstavlja glavni temelj za delovanje notranjega trga, ureja vrsta določil PDEU. V PDEU je zapisano, da je prosti pretok blaga zagotovljen tako, da so zanj prepovedane finančne prepreke. Tako je po 30. členu PDEU državam članicam prepovedano...

SPLOŠNO O PROSTEM PRETOKU BLAGA

Prost pretok blaga je poleg prostega pretoka oseb, storitev in kapitala ena od štirih svoboščin, ki so temeljne za delovanje notranjega trga EU. Prost pretok blaga je svoboščina, ki se nanaša na načelo, da nobena država članica ne sme postavljati kakršnih koli ovir za...

EKONOMSKE INTEGRACIJE

Regionalna integracija je oblika sporazuma med protekcionizmom in svobodno trgovino. Deluje tako, da znotraj skupine vzpostavlja svobodno trgovino, do držav izven skupine pa deluje protekcionistično – tako, da morajo te države, če hočejo prodreti na »skupni trg«,...

LIBERALISTI

Popolnoma nasprotni pogledom zagovornikov protekcionizma so pogledi zagovornikov svobodne trgovine oz. liberalistov. Svobodna trgovina je sistem ekonomskih odnosov s tujino, pri katerem se ne srečujemo z zakonskimi in drugimi omejitvami za mednarodni pretok blaga,...

DRŽAVNI PROTEKCIONIZEM

Izraz protekcionizem označuje teorijo in politiko, katere namen je podpreti domače gospodarstvo, se pravi zagovarja zaščito domače proizvodnje pred tujo konkurenco in intervencijo oblasti v trgovinski sistem. Instrumente protekcionizma razvrščamo na tiste, ki...

PROST PRETOK BLAGA

SVOBODNA TRGOVINA IN PROTEKCIONIZEM Vsaka suverena oblast na določenem ozemlju se ukvarja z osnovno ekonomsko-politično dilemo, ali umakniti oblast s trga in prepustiti njegovo urejanje samim tržnim silam ali pa zaščititi gospodarstvo na določenem ozemlju s prisilnim...

RAZVOJ NOTRANJEGA TRGA

V letih po koncu druge svetovne vojne so številni obveščeni analitiki videli evropsko prihodnost v socializmu in v visoki stopnji državnega nadzora nad gospodarstvom ter v zmanjšanju obsega svobode ljudi in gospodarske konkurence, medtem pa so bile možnosti za...

NOTRANJI TRG EVROPSKE UNIJE

Enotni trg, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala In kjer lahko evropski državljani svobodno živijo, študirajo in poslujejo, imenujemo notranji trg EU. Enotni trg je nastal leta 1993 in se od samega začetka vedno bolj odpira...

Struktura pogajalskih izhodišč

Pogajalska izhodišča so uradni dokumenti, s katerimi se je Republika Slovenija zavezala, da bo prevzela in uveljavila pravni red Evropskih skupnosti. Sestavljajo jih: – uvodni del s povzetkom pogajalskega izhodišča, naše zahteve za prehodna obdobja in...

Kako bo z vključitvijo v EU?

Pogajalska izhodišča vsake države kandidatke morajo biti sprejeta soglasno v vseh državah članicah in so temelj za oblikovanje Pogodbe o pristopu, ki ima status mednarodne pogodbe. Pogodba o pristopu bo vsebovala rezultate pogajanj glede prilagoditev sporazumom...