Select Page

ZGODOVINSKI RAZVOJ PROSTEGA PRETOKA OSEB

Že od same ustanovitve EGS dalje so njeni ustanovitelji načrtovali, da naj ta ne bi vključevala samo prostega gibanja blaga in storitev, ampak tudi prost pretok proizvodnih faktorjev, se pravi delo in kapital. To so načrtovali povsem iz ekonomski razlogov – zaradi...

PROST PRETOK OSEB

Prost pretok oseb daje državljanom EU in njihovim družinskim članom pravico, da se lahko prosto gibljejo in prebivajo tudi na ozemlju drugih držav članic. Tu je govora o vstopu, bivanju ter tudi delu državljana EU in njegovih družinskih članov v drugi državi članici ....

PREPOVED DISKRIMINATORNE NOTRANJE OBDAVČITVE BLAGA

O diskriminatornih ukrepih govorimo takrat, ko uvoženo blago ni v enakem položaju kot domači proizvodi, čeprav po objektivnih kriterijih razlikovanja ne bi smelo biti. 110 člen PDEU zapoveduje, da države članice ne smejo proizvoda, uvoženega iz druge države članice,...

KOLIČINSKE OMEJITVE

Države članice skušajo zaščititi z orodjem količinskih omejitev uvoza svoje domače proizvajalce pred tujimi proizvajalci, ki na trg pošiljajo enake ali podobne izdelke. Količinske omejitve so tako velika ovira pri mednarodnem trgovanju Količinske omejitve si razlagamo...

PREPOVED DAJATEV Z ENAKIM UČINKOM

»V skladu s stalno prakso Sodišča EU so dajatve z enakim učinkom vse finančne obremenitve, ki jih država članica enostransko naloži v zvezi s prehodom meje, ne glede na njihov namen, naravo, strukturo ali poimenovanje, in imajo enak učinek kot carine.« Za delovanje...

PREPOVED CARIN

Carine so dajatev, ki omejuje prosti pretok blaga. Treba jih je plačati za blago, ki prečka mejo. Danes so takšne dajatve po PDEU med državami članicami strogo prepovedane. Države članice se te prepovedi držijo, kajti carineso preveč »prosojne«, zato se jih ne da...

CARINE IN DAJATVE Z ENAKIM UČINKOM

Pravila o prostem pretoku blaga skrbijo za zaščito uvoženega blaga iz tretje države tako, da za slednjega ni treba plačati dodatnih dajatev, kot so npr. carine. Tuje blago dobi torej enak položaj kot domače takoj, ko prvič prečka zunanjo mejo EU. PDEU tako preprečuje...

SKUPNA CARINSKA TARIFA

Že vse od nastanka notranjega trga ES so zbrisane nacionalne meje znotraj EU, se pravi, blago lahko prosto potuje od ene države članice do druge (Carinska uprava RS, 2012). Skupna carinska tarifa se uporablja za vse blago, ki je uvoženo v EU iz tretjih držav, kot sta...

CARINSKI STATUS BLAGA

Carinski status blaga pomeni, da gre za skupnostno ali neskupnostno blago. »Skupnostno blago« pomeni blago, ki je (Carinska uprava RS, 2012): • v celoti pridobljeno na carinskem območju Skupnosti pod pogoji iz člena 23 carinskega zakonika in ne vsebuje blaga,...

CARINSKA UNIJA

Med pravniki velja carinsko pravo za posebno področje, na katerem se ne dogaja nič kaj preveč zanimivega, pa vendar se ta neprestano razvija, mnogo vprašanj carinskega prava pa dobiva širši pomen. Carinska unija je glavni temelj EU tako s finančnega kot tudi pravnega...