Select Page
PROST PRETOK KAPITALA

PROST PRETOK KAPITALA

Pomemben del notranjega trga je tudi prost pretok kapitala in plačil med državami članicami. To zadnjo svoboščino ureja PDEU, in sicer členi od 63–66 PDEU. Svoboščino prost pretok kapitala lahko koristi vsakdo, ki ima kapital v eni izmed držav članic EU, ne glede na...
DIREKTIVA O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU

DIREKTIVA O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU

Direktiva o storitvah pomeni pomemben korak k razvoju področja o prostem pretoku storitev. Zagovorniki Direktive so bili prepričani, da Direktiva predstavlja resnično praktično in izvedljivo rešitev, ki bo spremenila gospodarstvo EU. Direktiva je pripomogla k večji...
PROST PRETOK STORITEV

PROST PRETOK STORITEV

Prosti pretok storitev je poleg že dveh opisanih, prostega pretoka blaga in prostega pretoka oseb, tretja izmed štirih temeljnih svoboščin, ki jih bom opisal v svojem delu. Enako kot velja za prejšnji dve svoboščini, da na območju EU ni več notranjih meja, velja tudi...
EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

»pojem državljanstvo se v osnovi navezuje na ozemeljsko celovitost narave. Z evropskim državljanstvom se kaže dvojna narava pravice do prostega gibanja oseb, in sicer ekonomska ter politična. Odnos državljanov članic EU se vzpostavlja prek nacionalnih držav članic,...
ŠTUDIJ V TUJINI

ŠTUDIJ V TUJINI

Ena izmed ugodnosti prostega pretoka oseb za državljane EU je tudi pravica do študija, usposabljanja, raziskovanja in sodelovanja pri študentskem ali prostovoljnem delu v drugi državi članici EU. Študentje, ki imajo evropsko državljanstvo, imajo možnost, da gredo za...
MIGRACIJE

MIGRACIJE

Vsak delavec ima v okviru EU pravico, da odide v drugo državo članico z namenom iskanja dela, se tam zaposli in si najde prebivališče. Iskalci zaposlitve lahko v drugi državi članici bivajo praviloma do šest mesecev. V primeru, da v tem času ne najdejo zaposlitve, ima...
PREPOVED DISKRIMINACIJE

PREPOVED DISKRIMINACIJE

Prosto gibanje delavcev ima po PDEU dva glavna sestavna dela. V prvem delu so opisane migracijske pravice, drugi del pa opisuje prepoved vsake diskriminacije na podlagi državljanstva glede dela, plačila in drugih pogojevdela. Prepoved diskriminacije v členu 45 PDEU...
SCHENGEN

SCHENGEN

Izraz Schengen oz. Schengenski režim se v strokovnem žargonu uporablja za pravni red, ki je bil vpeljan v malem luksemburškem mestu Schengen. Ta pravni red vsebuje dva mednarodna sporazuma. Prvi se imenuje Schengenski sporazum in je nastal leta 1985, drugega pa so...
Pojem delavca v smislu PDEU

Pojem delavca v smislu PDEU

»PDEU in tudi sekundarna zakonodaja pojma delavca ne opredeljujeta. V zadevi Hoekstra je Sodišče odločilo, da je ta pojem treba opredeliti v skladu s pravom EU in ne v skladu z nacionalnim pravom posameznih držav. Tako se je v odločbah Sodišča EU izoblikoval pojem...
PROSTO GIBANJE DELAVCEV

PROSTO GIBANJE DELAVCEV

Prosti pretok delovne sile omogoča, da se delavci iz ene države članice lahko preselijo v drugo državo članico, da bi tam delali. Ideja oz. cilj prostega gibanja delavcev je, da bi se delavci iz držav članic z visoko stopnjo brezposelnosti ali nizkimi plačami...